Reglement

Wedstrijdreglement

kleurwedstrijd Dag van de Redder

1. Organisatie

De wedstrijd rond de actie wordt georganiseerd door de Vlaamse Reddingsfederatie, met zetel te Gemeenteplein 26, 3010 Kessel-Lo. Dit reglement legt de bijzondere deelnemingsvoorwaarden vast die van toepassing zijn op de wedstrijd rond de actie “Dag van de Redder kleurwedstrijd”.

2. Periode

Vanaf 09/05/2023 09u00 tot en met 30/05/2023 23u59 loopt er een "Dag van de Redder kleurwedstrijd".  

Indien men de tekening via de website indient, is het uiterlijke einduur 23:59 op de bovenvermelde einddatum. Indien men de tekening indient per mail moet deze zijn aangekomen voor bovenvermelde einddatum.

3. Wie kan deelnemen?

De kleurwedstrijd staat open voor alle natuurlijke personen die op het Belgisch grondgebied wonen met uitzondering van:

  • de personeelsleden en de bestuurders van de Vlaamse Reddingsfederatie,
  • elke persoon die aan de organisatie van de desbetreffende wedstrijd deelneemt,
  • de gezinsleden en de familieleden tot in de derde graad van voormelde uitgesloten natuurlijke personen.

Minderjarigen mogen aan een wedstrijd deelnemen op voorwaarde dat zij de voorafgaande toestemming van hun ouders (of van de persoon die het ouderlijk gezag uitoefent) daarvoor gekregen hebben. Indien een minderjarige deelneemt, betekent dit dat hij/zij dergelijke toestemming verkregen heeft. De Vlaamse Reddingsfederatie houdt zich het recht voor om op elk moment de geschreven bevestiging van de verkregen toestemming te vragen en om dit op andere manieren na te trekken evenals om elke minderjarige van de wedstrijd uit te sluiten die niet onmiddellijk of binnen een door de Vlaamse Reddingsfederatie opgelegde redelijke termijn dergelijke bevestiging kan overmaken.

Indien een deelnemingsformulier dient ingevuld te worden, worden alleen volledig ingevulde deelnemingsformulieren die voor het einde van de wedstrijd ontvangen worden in aanmerking genomen.

Per deelnemer kan maximum per e-mailadres (en postadres) één prijs gewonnen worden.

Per deelnemer kan maximum één prijs per zes maanden gewonnen worden. Een winnaar van een prijs van een wedstrijd die (mede) georganiseerd wordt door de Vlaamse Reddingsfederatie, is dan ook voor een termijn van zes maanden na bevestiging van het winnen van een prijs uitgesloten van deelname aan een andere wedstrijd (mede) georganiseerd door de Vlaamse Reddingsfederatie. Indien ondanks het verbod toch wordt deelgenomen tijdens deze periode, zal deze deelname als ongeldig beschouwd worden en zal een eventueel gewonnen prijs niet toegekend worden.

De Vlaamse Reddingsfederatie kan te allen tijde een persoon van deelname aan wedstrijden (mede) georganiseerd door de Vlaamse Reddingsfederatie voor een bepaalde periode uitsluiten in geval van een inbreuk op een van de deelnemingsvoorwaarden of in geval van misbruik, misleiding of een deelname te kwader trouw.

De ingekleurde tekening kan via een online formulier op de website (www.dagvanderedder.be) ingediend worden.

4. Hoe kan men winnen?

Om geldig deel te nemen aan de "Dag van de Redder kleurwedstrijd" en in aanmerking te komen voor een prijs dient de deelnemer de tekening, die kan opgevraagd worden via de website www.dagvanderedder.be, in te kleuren en zijn/haar gegevens in te vullen op de tekening. Indien de tekening wordt ingediend via de website, kan men ook nog apart zijn/haar gegevens invullen op het webformulier. Deze gegevens worden volgens de GDPR-richtlijnen enkel gebruikt voor de wedstrijd, tenzij de winnaar via een opt-in nog andere informatie over de Vlaamse Reddingsfederatie wil verkrijgen.

5. Welke prijzen geven we weg?

Er is een gratis jaarabonnement van een zwembad gelegen in Vlaanderen te winnen. Dit zwembad moet in een zo dicht mogelijke nabijheid gelegen zijn van het domicilie-adres van de winnaar.

De algemene voorwaarden zijn van toepassing.

De vermelde prijs kan uitsluitend worden toegekend aan de winnaar.

De prijs is ondeelbaar en moet aanvaard worden zoals deze wordt toegekend. De prijs kan niet afgestaan, te koop aangeboden (vb. e-bay) of ingeruild worden voor een som geld.

De Vlaamse Reddingsfederatie maakt of verleent geen enkele garantie met betrekking tot een prijs.
De Vlaamse Reddingsfederatie kan niet aansprakelijk worden gehouden voor gebeurlijke ongevallen of schade die (on)rechtstreeks met de prijs verband houdt.

De toegekende prijs wordt vanaf 15 juni 2023 bekendgemaakt en naar de winnaar verstuurd.

De Vlaamse Reddingsfederatie kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade, verlies of vertraging.

6. Verloop van de wedstrijd

Gedurende de looptijd van de actie (cf. punt 2) kan een tekening worden opgeladen van en op de website www.dagvanderedder.be of worden opgestuurd per mail naar dagvanderedder@redfed.be.

Om te kunnen deelnemen aan deze wedstrijd dient de deelnemer zijn of haar persoonsgegevens op de ingekleurde tekening zelf of op het online formulier in te vullen.

De winnaar van de kleurwedstrijd wordt op voorhand verwittigd en openbaar bekendgemaakt.

7.  Privacy

De Vlaamse Reddingsfederatie is de verwerkingsverantwoordelijke voor je persoonsgegevens in het kader van deze wedstrijd. We gebruiken je gegevens voor het organiseren van de wedstrijd (beheren van jouw deelname, selecteren van een winnaar, etc.) en voor analysedoeleinden (omdat we het belangrijk vinden bepaalde statistieken van de wedstrijd of actie bij te houden). Enkel wanneer je hiermee hebt toegestemd, gebruiken we jouw gegevens om je bepaalde communicatie (nieuwsbrieven en/of commerciële acties en promoties) toe te sturen. Deze toestemming kan je op elk moment intrekken. We delen je gegevens niet met derde partijen. We bewaren je gegevens tot max. 1 maand na afloop van de wedstrijd, en voor zover je hierboven toestemde met het gebruik voor andere doeleinden, niet langer dan nodig voor de verwerking van het doel waarvoor deze zijn verzameld. Voor verdere vragen of inlichtingen over de verwerking van je persoonsgegevens of om je recht op inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid uit te oefenen, kan je ons bereiken via info@redfed.be of per post gericht aan Vlaamse Reddingsfederatie, Gemeenteplein 26, 3010 Kessel-Lo, België.

8. Algemene bepalingen

Het reglement van deze wedstrijd is terug te vinden op de website www.dagvanderedder.be.
Deelnemers erkennen door het loutere feit van deelname het wedstrijdreglement aanvaard te hebben. Er geldt geen enkele aankoopverplichting voor de wedstrijd.

Over het wedstrijdreglement, de organisatie en/of de bindende en onherroepelijke uitslag van de wedstrijd wordt geen correspondentie gevoerd (briefwisseling, e-mails en/of telefoongesprekken). Alle bijkomende mededelingen in verband met de wedstrijd gelden als punt van reglement. Alle beslissingen vanwege de organisatie zijn zonder verhaal.

De deelnemers aan de wedstrijd zullen zich onthouden van negatieve publieke communicatie m.b.t. de wedstrijd en de organisatoren.

De Vlaamse Reddingsfederatie kan niet aansprakelijk geacht worden indien, ten gevolge van overmacht of iedere andere reden die buiten de wil van Vlaamse Reddingsfederatie ligt, de duur van de wedstrijd wordt veranderd of indien de wedstrijd wordt aangepast of geannuleerd. De Vlaamse Reddingsfederatie kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor een probleem bij de communicatiediensten (uitvallen van een deel van het netwerk, …) waardoor niet kan worden deelgenomen.

In geval van misbruiken, misleiding of bedrog behoudt de Vlaamse Reddingsfederatie zich uitdrukkelijk het recht voor de betrokken deelnemer(s) zonder meer uit te sluiten van deze wedstrijd en/of andere wedstrijden georganiseerd door de Vlaamse Reddingsfederatie .

Druk-, spel-, zet- of andere dergelijke fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor welke verplichting dan ook vanwege de organisator.

De Vlaamse Reddingsfederatie kan om organisatorische redenen bepaalde onderdelen van dit reglement wijzigen.

Wedstrijdreglement

fotowedstrijd Dag van de Redder

1. Organisatie

De wedstrijd rond de actie wordt georganiseerd door de Vlaamse Reddingsfederatie, met zetel te Gemeenteplein 26, 3010 Kessel-Lo. Dit reglement legt de bijzondere deelnemingsvoorwaarden vast die van toepassing zijn op de wedstrijd rond de actie “Dag van de Redder fotowedstrijd”.

2. Periode

Vanaf 30/05/2023 00u00 tot en met 30/05/2023 23u59 loopt er een "Dag van de Redder fotowedstrijd". 

3. Wie kan deelnemen?

De fotowedstrijd staat open voor alle natuurlijke personen die op het Belgisch grondgebied wonen met uitzondering van:

  • de personeelsleden en de bestuurders van de Vlaamse Reddingsfederatie,
  • elke persoon die aan de organisatie van de desbetreffende wedstrijd deelneemt,
  • de gezinsleden en de familieleden tot in de derde graad van voormelde uitgesloten natuurlijke personen.

Minderjarigen mogen aan een wedstrijd deelnemen op voorwaarde dat zij de voorafgaande toestemming van hun ouders (of van de persoon die het ouderlijk gezag uitoefent) daarvoor gekregen hebben. Indien een minderjarige deelneemt, betekent dit dat hij/zij dergelijke toestemming verkregen heeft. De Vlaamse Reddingsfederatie houdt zich het recht voor om op elk moment de geschreven bevestiging van de verkregen toestemming te vragen en om dit op andere manieren na te trekken evenals om elke minderjarige van de wedstrijd uit te sluiten die niet onmiddellijk of binnen een door de Vlaamse Reddingsfederatie opgelegde redelijke termijn dergelijke bevestiging kan overmaken.

Per deelnemer kan maximum één prijs per zes maanden gewonnen worden. Een winnaar van een prijs van een wedstrijd die (mede) georganiseerd wordt door de Vlaamse Reddingsfederatie, is dan ook voor een termijn van zes maanden na bevestiging van het winnen van een prijs uitgesloten van deelname aan een andere wedstrijd (mede) georganiseerd door de Vlaamse Reddingsfederatie. Indien ondanks het verbod toch wordt deelgenomen tijdens deze periode, zal deze deelname als ongeldig beschouwd worden en zal een eventueel gewonnen prijs niet toegekend worden.

De Vlaamse Reddingsfederatie kan te allen tijde een persoon van deelname aan wedstrijden (mede) georganiseerd door de Vlaamse Reddingsfederatie voor een bepaalde periode uitsluiten in geval van een inbreuk op een van de deelnemingsvoorwaarden of in geval van misbruik, misleiding of een deelname te kwader trouw.

4. Hoe kan men winnen?

Om geldig deel te nemen aan de "Dag van de Redder fotowedstrijd" en in aanmerking te komen voor een prijs dient de deelnemer een groepsfoto te delen op sociale media met #dagvanderedder. De groepsfoto moet passen binnen de boodschap: "Toon je hart voor onze helden van het water."

5. Welke prijzen geven we weg?

Er zijn twee prijzen, afhankelijk van de doelgroep, te winnen:

  • Voor scholen: één gratis reanimatieles gegeven door Joni Ceusters
  • Voor verenigingen: één EHBO rugzak gesponsord door Reatech

De algemene voorwaarden zijn van toepassing.

De vermelde prijs kan uitsluitend worden toegekend aan de winnaar.

De prijs is ondeelbaar en moet aanvaard worden zoals deze wordt toegekend. De prijs kan niet afgestaan, te koop aangeboden (vb. e-bay) of ingeruild worden voor een som geld.

De Vlaamse Reddingsfederatie maakt of verleent geen enkele garantie met betrekking tot een prijs.
De Vlaamse Reddingsfederatie kan niet aansprakelijk worden gehouden voor gebeurlijke ongevallen of schade die (on)rechtstreeks met de prijs verband houdt.

De prijs wordt vanaf 15 juni 2023 bekendgemaakt.

De Vlaamse Reddingsfederatie kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade, verlies of vertraging.

6. Verloop van de wedstrijd

Om te kunnen deelnemen aan de fotowedstrijd dient de deelnemer zijn of haar Facebook of  Instagram profiel openbaar in te stellen. Bij het plaatsen van de foto op zijn of haar Facebook of Instagram profiel moet de hashtag #dagvanderedder gebruikt worden.

De winnaar van de fotowedstrijd wordt op voorhand verwittigd en openbaar bekendgemaakt.

7.  Privacy

De Vlaamse Reddingsfederatie is de verwerkingsverantwoordelijke voor je persoonsgegevens in het kader van deze wedstrijd. We gebruiken je gegevens voor het organiseren van de wedstrijd (beheren van jouw deelname, selecteren van een winnaar, etc.) en voor analysedoeleinden (omdat we het belangrijk vinden bepaalde statistieken van de wedstrijd of actie bij te houden). Enkel wanneer je hiermee hebt toegestemd, gebruiken we jouw gegevens om je bepaalde communicatie (nieuwsbrieven en/of commerciële acties en promoties) toe te sturen. Deze toestemming kan je op elk moment intrekken. We delen je gegevens niet met derde partijen. We bewaren je gegevens tot max. 1 maand na afloop van de wedstrijd, en voor zover je hierboven toestemde met het gebruik voor andere doeleinden, niet langer dan nodig voor de verwerking van het doel waarvoor deze zijn verzameld. Voor verdere vragen of inlichtingen over de verwerking van je persoonsgegevens of om je recht op inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid uit te oefenen, kan je ons bereiken via info@redfed.be of per post gericht aan Vlaamse Reddingsfederatie, Gemeenteplein 26, 3010 Kessel-Lo, België.

8. Algemene bepalingen

Het reglement van deze wedstrijd is terug te vinden op de website www.dagvanderedder.be.
Deelnemers erkennen door het loutere feit van deelname het wedstrijdreglement aanvaard te hebben. Er geldt geen enkele aankoopverplichting voor de wedstrijd.

Over het wedstrijdreglement, de organisatie en/of de bindende en onherroepelijke uitslag van de wedstrijd wordt geen correspondentie gevoerd (briefwisseling, e-mails en/of telefoongesprekken). Alle bijkomende mededelingen in verband met de wedstrijd gelden als punt van reglement. Alle beslissingen vanwege de organisatie zijn zonder verhaal.

De deelnemers aan de wedstrijd zullen zich onthouden van negatieve publieke communicatie m.b.t. de wedstrijd en de organisatoren.

De Vlaamse Reddingsfederatie kan niet aansprakelijk geacht worden indien, ten gevolge van overmacht of iedere andere reden die buiten de wil van Vlaamse Reddingsfederatie ligt, de duur van de wedstrijd wordt veranderd of indien de wedstrijd wordt aangepast of geannuleerd. De Vlaamse Reddingsfederatie kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor een probleem bij de communicatiediensten (uitvallen van een deel van het netwerk, …) waardoor niet kan worden deelgenomen.

In geval van misbruiken, misleiding of bedrog behoudt de Vlaamse Reddingsfederatie zich uitdrukkelijk het recht voor de betrokken deelnemer(s) zonder meer uit te sluiten van deze wedstrijd en/of andere wedstrijden georganiseerd door de Vlaamse Reddingsfederatie .

Druk-, spel-, zet- of andere dergelijke fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor welke verplichting dan ook vanwege de organisator.

De Vlaamse Reddingsfederatie kan om organisatorische redenen bepaalde onderdelen van dit reglement wijzigen.